17 03 63 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
สอนตัดเย็บหน้ากากอนามัย
และเจลล้างมือฆ่าเชื้อ
เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
วันที่ 16-27 มีนาคม 2563
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพไชยา
13 03 63 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ป้องกัน ไวรัส โควิด-19
10 ข้อแนะนำ
จาก องค์การอนามัยโลก
และกรมควบคุมโรค
วันที่ 13 มีนาคม 2563
04 03 63 การประชุมรายงานผล
การดำเนินการตามนโยบาย
และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับอาชีวศึกษา
อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมดอนนก
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
14 03 63 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
หลักสูตรแต่งหน้า
BASIC
ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563
02 03 2563

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
โครงการพัฒนาผู้เรียน
ด้านภาษาต่างประเทศ
สู่สากล
วันที่ 2 มี.ค. - 24 เม. ย. 2563
ณ ห้องโสตฯ

29 01 63 วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การแข่งขันฟุตบอล
การอาชีพไชยา
ต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 28 มกราคม 2563
15 01 63

วิทยาลัยการอาชีพไชยา
กิจกรรม ทำบุญตักบาตร
ฟังบรรยายธรรม
วันที่ 15 มกราคม 2563

 

28 08 2562 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562