14 9 2562 ผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
ได้ขึ้นรับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
ประจำปี พ.ศ.2562
ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
6 09 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผู้อำนวยการ
และรองผู้อำนวยการ
ในการจัดการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ระดับภาคภาคใต้
วันที่ 6 - 7 กันยายน 2562
20 08 2562 โครงการขับเคลื่อน
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษาภาคใต้
ปีการศึกษา 2562
วันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2562
19 08 2562 อาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ
ภายใต้ โครงการขยายและยกระดับ
การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันที่ 19 สิงหาคม 2562
18 08 62 การประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับชาติ
ประจำปีการศึกษา 2562
14 08 2562 ดร.สุภัทร  จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
28 8 2562 นายวิชิต  วิเชียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
มอบเกียรติบัตร
ครู และนักเรียน นักศึกษา
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
28 08 2562 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
กิจกรรมเลือกตั้ง
คณะกรรมการองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
วันที่ 28 สิงหาคม 2562
28 11 61

 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

7 11 61 พิธีทำบุญตักบาตร
และฟังบรรยายธรรม
ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน
ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
f 16 10 61

นายวิชิต วิเชียร
และรองผู้อำนวยการฯ
แสดงความยินดีกับ
นายประเสริฐ  ทองสาลี
และนางประกาย  ใสสะอาด

F 5 10 10 61 โครงการศึกษาดูงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2561
ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ