ฝ่ายบริหารทรัพยากร

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันต่อต้านยาเสพติดโลก อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 26 มิถุนายน 2561 2165
การประชุม ID PLAN และ PLC วันที่ 6 มิถุนายน 2561 2131
การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 1805
การรับลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 1614
การประชุมครั้งที่ 1/2561 ผู้บริหาร ครู บุคลากร วันพุธที่ 4 เมษายน 2561 1613
นางสาวปรารถนา เชาวน์เสฏฐกุล ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะเจ้าหน้าที่งานทุกฝ่าย วันที่ 26 มีนาคม 2561 2557
พิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 22 มีนาคม 2561 3327
มอบตัวลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19,20 ตุลาคม 2560 2197
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19,20 ตุลาคม 2560 1579
งานบริหารงานทั่วไป 1622