business com 1

ครู   แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

kanokwarn นางสาวกรณ์ภัสสร ขาวเนตร์
ครู
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
thantiwat นายธันติวัชร์  ธนานันทน์โอฬาร
ครู
kadsara  นางสาวเกศรา คงเจริญ
พนักงานราชการ (ครู)

nopparat นายนพรัตน์  ไทยถัด
พนักงานราชการ(ครู)แผนกวิชาการตลาด

marke 1ครู   ประจำแผนกวิชาการตลาด 

suwaree  นางสุวารี  บุญทรง   
ครู คศ. 3
 
 wunwimal  นางวรรณวิมล  คงชู   
ครู คศ. 2
 wanida w นางสาววนิดา  มีธรรม 
ครู คศ.1
 

แผนกวิชาการบัญชี

business 1ครู  ประจำแผนกวิชาการบัญชี

viliwan   นางวิไลวรรณ  โซ่มาลา  
ครู คศ.3
 
 jaruwan นางจารุวรรณ์  มีธรรม  
ครู คศ.2
 
piagji  นางเพียงใจ  ทองสาลี  
คร คศ.2
 prontip นางพรทิพย์  รอดรักษา  
พนักงานราชการ (ครู
)
 
 yantawan นางเย็นตะวัน  แสงวิเศษ  
พนักงานราชการ (ครู)

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง

bc 1ครู  ประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง

tawatchi  นายธวัชชัย กาญจนประทุม 
ครู คศ.2
 
 suriyun  นายสุริยัน   เจริญจิต  
ครู คศ.2
bc 12 นายอโนชา ปาลคะเชนทร์
tussanee นางสาวทัศนีย์   จิ๋วสุวรรณ
sarawut นายศราวุฒิ  นาคทองคง

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

et 1ครู  ประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

 jo  นายพรศักดิ์   นงค์นวล 
พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
wurasit นายวรสิทธิ์   คงประเสริฐ
ครูพิเศษสอน
suchada นางสาวสุชาดา  คงสุข
ครูพิเศษสอน

หมวดหมู่รอง