01 Wanida Mitham นางสาววนิดา มีธรรม
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด

 หน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
         (1) วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
         (2) จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน
         (3) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         (4) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         (5) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย