08 Onuma Jansangsda  นางสาวอรอุมา  จันทร์สังสา
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
         (1) ส่งเสริมสนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
         (2) กำกับ ดูแล การจัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลให้สถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
         (3) ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
         (4) ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
         (5)รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
         (6) จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
         (7) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
         (8) เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
         (9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียนโอนความรู้ และประสบการณ์
         (10)ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่า ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับข้น
         (12) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย