05 Terawat Longprom นายธีรวัฒน์  ล่องพรหม
หัวหน้างแผนกวิชาช่างยนต์ 
08 Anocha Palachachean 1 นายอโนชา  ปาลคะเชนทร์
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้าง
06 Kobkeat Yangchalearn นายกอบเกียรติ  ยังเจริญ
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
06 Pornsak Nongnual นายพรศักดิ์  นงค์นวล
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
03 Jaruwan Mitham นางจารุวรรณ  มีธรรม
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี
01 Suwaree Boonsong 1 นางสุวารี บุญทรง
หัวหน้าแผนกวิชาการตลาด
04 Kornbhatsorn Keawneart นางสาวกรณ์ภัสสร  ขาวเนตร์
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
02 Prabhatsara Chonwat นางสาวประภัสรา  ชนวัฒน์
หัวหน้าแผนกวิชาการท่องเที่ยว
02 Thanyathep Sawanggan 1 นายธัญญเทพ  แสวงกาญจน์
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
01 Wiroj Choyyim นายวิโรจน์  ช่วยยิ้ม
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ


มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

       (1) การจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน ตารางเรียน ตารางสอน บัญชีวิชาเลือก จัดตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของแผนกวิชา
       (2) ควบคุมดูแล ส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน แก้ปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน การฝึกงาน การวัดผลประเมินผลและการวิจัยในแผนกวิชาให้เป็นไปตามหลักสูตรและระเบียบแบบแผนของทางราชการ
       (3) วางแผนและดำเนินงานด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของแผนกวิชา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุรภาพภายนอกได้
       (4) จัดหาดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือของแผนกวิชาให้ใช้งานได้ตามปกติ และมีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
       (5) สนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน นวัตกรรม เทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ์ การใช้อุปกรณ์การเรียนการสอน การเขียนตำรา เอกสาร และใบช่วยสอนต่าง ๆ
       (6) ติดตามและแนะนำเกี่ยวกับการทำโครงการฝึก โครงการสอน แผนการเรียนรู้ คู่มือครู ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงาน โดยบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับหลักสูตรและแผนการจัดการเรียนการสอน
       (7) ควบคุมการใช้วัสดุการศึกษา และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาให้เป็นไปตามใบงาน
       (8) ควบคุมดูแลและพัฒนาสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ให้สะอาดเรียบร้อยทันสมัยอยู่เสมอ
       (9) ปกครองดูแลบุคลากรในแผนกวิชาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวิชา
       (10) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
       (11) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
       (12) ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
       (13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย