07 Ketsara Kongjaruean

นางสาวเกศรา  คงเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ (ครู)
หัวหน้างานบุคลากร 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
        (1) แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
        (2) จัดทำแผนการใช้อัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
        (3) จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
        (4)  ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
        (5) ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
        (6) ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง    การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินทดแทน เป็นต้น
         (7) การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
         (8) จัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
        
(9) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

         (10) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         (11)  ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         (12)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย