02 Thanyathep Sawanggan 1  นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์
ตำแหน่ง ครู คศ.1  
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ   

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
        (1) จัดทำแผน ปฏิบัติราชการ แผนพัฒนาสถานศึกษา และแผนปฏิบัติการประจำปี  ตามนโยบายและภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
        (2) จัดทำข้อมูลแผนการรับนักเรียน  นักศึกษา  การยุบ  การขยายและเพิ่มประเภทวิชาสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถานศึกษา  เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสังคม  ชุมชนและท้องถิ่น  ตามความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษา
        (3) ตรวจสอบและควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดและดำเนินการเรื่องการปรับแผนการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา
        (4) รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เป็นค่าวัสดุฝึกของแผนกวิชา  สำรวจความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ของแผนกวิชา  และงานต่าง ๆ  เพื่อเป็นข้อมูลในการประกอบการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
        (5) วิเคราะห์รายจ่ายของสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงการใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพ
        (6) จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดในแผนงานและโครงการ  การใช้เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด
        (7) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        (8) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน  เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        (9) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        (10) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย