26 08 2563 คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
12 08 2563 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
 21 08 2563 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
วันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
10 08 2563 นายสุรินทร์ นวลรอด
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา
ประธานเปิด
โครงการอบรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
เเละการเขียนเเผนธุรกิจ
วันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2563
paperprint go  ร้านเปเปอร์ปริ้น 
 q1  ร้าน IT Shop