R fess60 P

  

14 6 2562 โครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
และการเขียนแผนธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 14,18,20 มิ.ย. 2562
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
6 7 61 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ
และการประกวดแผนธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2561
วันที่  6 กรกฎาคม 2561
และวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
13 7 61 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ
การประกวดแผนธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
และวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
22 06 61 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ประจำปี 2561
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อ.ไชยา จ.สุราาฎร์ธานี
24 6 2562 ห้างหุ้นส่วน จตุทิพย์ จำกัด
paperprint go  ร้านเปเปอร์ปริ้น 
 et clip go ร้าน Electronic Clip 
 q1  ร้าน IT Shop
r stu

 นางสาวชาลินี แบนเพชร

นางสาวสุดา เพชรที่วัง

นายณัฐพล ศรีสกุลเมฆี