ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพไชยา

J Subhachai 1 นายศุภชัย จันทร์ประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
03 Thananya Sangwiset นางธนัญญา แสงวิเศษ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
01 Suwaree Boonsong 1 นางสุวารี บุญทรง
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
03 Jaruwan Mitham นางจารุวรรณ์ มีธรรม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
08 Siriwan Peaksawad นางศิริวรรณ เผือกสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่