ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ 
ทำเนียบสถานประกอบการ
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

1

ผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

159/31 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร 091 826 9677

1.นางสาววิวิศนา  แอบมณี

2.นางสาวณัฐรีญา  ส่งแสง

3.นางสาวศุภกานต์  บังขยาย

ส2กต1

2

ผู้จัดการ บริษัท บ้านดอนปิยะกลการ จำกัด

สาขาท่าชนะ

3/1-3 ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 381 177

1.นางสาวอัจจิมา  ศิวายพราหมณ์

ส2กต1

3.

ผู้จัดการ บริษัท ชัวร์แท็กซ์ จำกัด

31/1 ต.เขาหัวควาย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 077 277 400

โทรสาร 077 277 427-8

1.นางสาวอารียา  วิมลศรี

2.นางสาวกัลยาณี สุบกุบ

3.นางสาวอาภาพัชร  บัวเสน

4.นางสาวจุไรรัตน์  ชูศิริ

5.นางสาวสารินี  คงติ๊ด

ส2กต1

4.

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา

77/6 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077 431 681-2 โทรสาร 077 431 683

1.นางสาวเบญจรัตน์  เครือพยัคฆ์

2.นางสาวศยามล  อินทร์หนองทะ

ส2กต1

5.

ผู้จัดการ บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด มหาชน

86 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077 912 471

1.นางสาวพัชรนิทร์  ทับควรชุม

2.นายชัชวาล  ปีบัว

ส2กต1

6.

ผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด

28/3 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 200 125

1.นายสรศักดิ์  สอดสุข

2.นายบุญญฤทธิ์  สุขเจริญ

ส2ชย1

7

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

59/92 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 221 998

1.นายนัฐพล  นาคขาว

2.นายนันทวัฒน์  สุวรรณ

ส2ชย1

8.

ผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

73/3 หมู่ 3 ต.คลองไทร อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 092 246 2695 โทรสาร 077 938 120

1.นายอรรถพล  แก้วกิว

2.นายประเสริฐศักดิ์  ทองสุวรรณ

ส2ชย1

9.

ผู้จัดการ หจก.ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

38/2-10 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1.นายสราวุธ  คงกลิ่น

ส2ชย1

10

ผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสันสุราษฎร์ธานี จำกัด

48/3 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 200 603

1.นายกฤษฎา  เด็กหลี

2.นายศสิพงษ์  ศักดา

ส2ชย1

  

 

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

11.

ผู้จัดการ บริษัท เจเอสเอ็น ออโต้ จำกัด

155 หมู่ 1 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 200 722 โทรสาร 077 200 466

1.นายคณาพงษ์  ศรีคล้ำ

2.นายอภิวัฒน์  คล้ายอุดม

ส2ชย1

12.

ผู้จัดการ หจก.ไชยายานยนต์

217 หมู่ 1 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 380 838 โทรสาร 077 380 838

1.นายอุดมรัตน์  ขุนจันทร์

ส2ชย1

13.

ผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด

สาขาสุราษฎร์ธานี

297/4 ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077 286 890-3 โทรสาร 077 286 218

1.นายเชาวณัฐ  กัณหา

ส2ชย1

14.

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา

77/6 หมู่ 2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 431 681 -2 โทรสาร 077 277 919

1.นายรัตนชัย  สิทธิเดช

2.นายณัฐภัทร  ธิปัตย์

ส2ชย1

15

ผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสันสุราษฎร์ธานี จำกัด

148/3 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธาน

1.นายอานนท์  สร้อยอากาศ

2.นายจิรายุ  นาคทองคง

3.นายทินภัทร  นิลเอี่ยม

ส2ชย1

16

ผู้จัดการ อู่เทพเซอร์วิส

26/571 หมู่ 3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1.นายอธิศักดิ์  จันทร์เกลี้ยง

2.นายธวัชชัย  กลับพันธ์

3.นายจักรนรินทร์  เมฆอนันต์

ส2ชย1

17

เจ้าของกิจการ  ณรงค์เกียรติการาจ

อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธาน

นายธนิศร์  หนูเกตุ

ส2ชย2

18

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

59/42-44 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 225 999 โทรสาร 077 225 991

1.นายธีรนัย  แก้วทอง

2.นายนัฐชัย  พ่วนอุ่ย

3.นายชิษณุพงศ์  ชูศรี

4.นายศราวุฒิ  วิชิตบุตร

ส2ชย2

19

ผู้จัดการ ผู้จัดการ อู่ ช.กลการ สาขา กม.5

43/6 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 201 214

1.นายณัฐวุฒิ  ผ่านสาคร

2.นายจิรเมธ  คงมา

3.นายศราวุฒิ  วิชิตบุตร

ส2ชย2

20

ผู้จัดการ บริษัท ประจักษ์บอดี้ซ้อป จำกัด

28/1 หมู่ 3 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077 269 290

1.นายธีรศักดิ์  เด็กหลี

2.นายหัสนัย  สันหลี

3.นายนัฎพงศ์  ศิวายพราหมณ์

ส2ชย2

 

 

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

21

บริษัท นิสัน ชุมพร จำกัด

265 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร

โทร. 092 453 6880

1.นายบุญฤทธิ์  สังข์สิงห์

ส2ชย2

22

ผู้จัดการ ตั้งเฮงเส็งการไฟฟ้า

68/3  ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 282 643

1.นายปิยะนัฐ ทอแทน

2.นายราชันย์  ศรีนวลขาว

ส2ชฟ1

23

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าชนะ

5/6-7 หมู่ 3 ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 381 240

1.นายธีระวุฒิ  กาญจนเกตุ

2.นายชาญชัย  แสงอุ่น

3.นายปฐมชัย  แซ่ภู่

ส2ชฟ1

24

ผู้จัดการ หจก.ศุภณัฐ  เทคนิคอล

81/91 หมู่ 1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 089 652 7559

1.นายอภิชาต  ปรากฏรัตน์

2.นายภานุพงศ์  สิงขรัตน์

3.นายสุทธินันท์  ชูปาน

4.นายถนัดกิจ  ลิ้มสวัสดิ์

5.นายสันติศักดิ์  เทพชื่น

ส2ชฟ1

25.

ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอท่าฉาง

150 หมู่ 6 ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077 389 122

1.นายอาทิตย์  เนียมมีศรี

ส2ชฟ1

26.

ผู้จัดการ บริษัท ไดนามิกส์ อิเลคทริก จำกัด

325/1-2 หมู่ 4 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี โทร.077 216 932

1.นายพัฒนะ  สามงามพุ่ม

2.นายธีรุวฒิ  นุชมาก

3.นายอนุรัตน์  บุตย์มุสิก

ส2ชฟ1

27.

ผู้จัดการ  หจก.คิว.เอ.อิเลคทริก

82/8 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 087 284 4634

1.นายณัฐิวุฒิ  ครุฑซ้อน

2.นายนนทพัทธ์  สุวรรณรักษ์

ส2ชฟ1

28.

ผู้จัดการ บริษัท บีโอ เพาเวอร์เทค จำกัด

127/41 หมู่ 2 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077 264 165 โทรสาร 077 264 166

1.นายจตุพล  นิลน้อย

2.นายพรเทพ  บุญพิทักษ์

ส2ชฟ1

29

ผู้จัดการ สุวภัทรแอร์แอนซัพพลาย

154/5 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 099 309 7579

1.นายกิตติศักดิ์  เพชรสุทธิ์

ส2ชฟ1

30

ผู้จัดการ บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด

23 หมู่ 6 ต.เสวียด อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 389 541-2 โทรสาร 077 389 540

1.นายภาคภูมิ ประชุมชนะ

2.นายสันทัศน์  เมืองประเทศ

3.นายกฤษฎา  แก้วขาว

ส2ชฟ1

 

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

31

ผู้จัดการ หจก.สุราษฎร์แอร์เซ็นเตอร์

75/212 หมู่ 2 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 077 489 131 , 077 283588

โทรสาร 077 489131 , 077 283 588

1.นายขจรศักดิ์  วิมล

2.นายนราวิชญ์  เพชรรัตน์

3.นายธนโชติ  สังข์ทอง

4.นายปรมินทร์  ปิยะวงศ์

ส2ชฟ1

32

ผู้จัดการ ร้านนาโนแอร์

59/27 หมู่ 3 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

โทร. 089 648 1010

1.นายอดิศักดิ์  แซ่ลิ้ม

ส2ชฟ1

33

ผู้จัดการ ร้าน เอ็ม บี แอร์

126/6 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.081 979 5242

1.นายธเนศร์ มะพร้าวเล็ก

2.นายพงศธร  บุญพิทักษ์

ส2ชฟ1

34

ผู้จัดการ หจก.เอ วี อิเล็กทรอนิกส์

40/2 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1.นายรุ่งโรจน์  พาญเมือง

2.นายอนุชัย  ไมอินทร์

3.นายวิวัฒน์  ทิดทิม

4.นายอดิศักดิ์  ปานโรย

ส2ชฟ

35

ผู้จัดการ ร้านโจแอร์ เซอร์วิส

69/5 หมู่ 2 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

นายธีระศักดิ์  ครุฑกาศ

ส2ชฟ

36

ผู้จัดการ บริษัท พันธกิจ เครื่องเย็น จำกัด

229/24 ถ.อำเภอ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

1.นายอนุวัต  คงเกษตร

2.นายณัฐนนท์  เครือแก้ว

ส2ชฟ1

37

ผู้จัดการ บริษัท  ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด

182 หมู่ 12 ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

นายประเสริฐ ทองสง่า

ส2ชฟ

38

ผู้จัดการ หจก.บี.เอฟ ทรานส์ฟอร์เมอร์ กรุ๊ป

127/38 ม.10 ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

นายพรเทพ   บุญพิทักษ์

ส2ชฟ

39

ผู้จัดการ บริษัท บอสคอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส

เลขที่ 289/2 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ 0-7728-6990

1.นายกรณ์    รักษ์ชูชีพ

2.นายพัชรพล     รสสุคนธ์

ส2คอมฯ

40

ร้านกราฟิกดีไซน์ 4

เลขที่ 84/3 ตำบล เวียง อำเภอ ไชยา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรสาร 087-474-1537

1.นายเศฏฐวุฒิ   ฟักทอง

2.นายวุฒิชัย      กระจ่างแจ้ง

ส2คอมฯ

  

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

41

ผู้จัดการ บริษัท อีซูซุ สุราษฎร์ธานี จำกัด

(สาขาบ้านดอน)

เลขที่ 297/4 ตำบล ตลาด อำเภอ เมือง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรสาร 077-286890

1.นางสาวกนกพร      มากยิ้ม

2.นางสาวธนัญญาวรรณวิริยะ

ส2คอมฯ

42

ผู้จัดการ บริษัท ทรีพลัสอิ้งค์ จำกัด

เลขที่ 181/14 ตำบล มะขามเตี้ย

อำเภอ เมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรสาร 077-962472

1.นางสาวดุษฎีพร     เด็กหลี

2.นางสาวจันจิรา       มั่นคง

3.นางสาวปัทมวรรณ   โพธิ์ทอง

4.นายณัฐพงษ์      สุบรรณรัตน์

ส2คอมฯ

43

ผู้จัดการ บริษัท สยามแม็กโคร จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 216 ตำบล มะขามเตี้ย

อำเภอ เมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรสาร 0-7721-9870

1.นางสาวสาวิตรี  สุขศิริ

2.นางสาวจันทร์ฤดี ศรีชะวะ

3.นายธนภัทร  จันทร์เลื่อน

ส2คอมฯ

44

ผู้จัดการ หจก. พงันไอที (แอดไวซ์เกาะพงัน) จำกัด

เลขที่ 44/45 ตำบล เกาะพงัน อำเภอ เกาะพงัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์0-7737-7307

1.นายธนพงษ์   จันทร์ผ่อง

2.นายอิทธิพล    เพ็ชร์สุทธิ์

ส2คอมฯ

45

ผู้จัดการ ร้านเฟิร์ส คัลเลอร์แลป 2003

เลขที่ 183/20/21 หมู่ที่ 1 ตำบล ตลาดไชยา

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1.นางสาวทิพาพร คล้ายอุดม

ส2คอมฯ


ข้อมูลพื้นฐานสถานประกอบการ  
 ทำเนียบสถานประกอบการ
 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 

ลำดับ

ที่

ชื่อ – ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ – สกุล

นักเรียน/นักศึกษา

ระดับชั้น

1.

ผู้จัดการ ศูนย์บริการเลียงเอียะเฮง

3/225-226 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี   โทร.077-264222

1. นายธีรศักดิ์  ทองนาป่า

2. นายศรัณย์  ทุ่มทวน

ปวส.2อิเล็กฯ

2.

ผู้จัดการ บริษัท เอส เอ็ม ที อิเลคโทรนิกส์ จำกัด

141/93 ม.5 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

1. นายอรรถกร กลิ่นแจ้ง

2. นายชิณวัตร  สุขกลิ่น

3. นายพิพัฒน์ชัย  ศุภราช

ปวส.2อิเล็กฯ

3.

ผู้จัดการ ศูนย์บริการ LG สุราษฎร์ธานี

75/183-184 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี  โทร.077-285-255

1. นายชนาธิป  เสวกวัง

2. นายธวัชชัย  สายเพ็ญ

ปวส.2อิเล็กฯ

4.

ผู้จัดการ บริษัท อิเล็กเตอร์ เซอร์วิส จำกัด

193/26-27 ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี

โทร.077-223-466 โทรสาร 077-223-466

1.นายอมรเทพ  อินทร์แก้ว

2.นายคฑายุทธ์  คงปี้

ปวส.2อิเล็กฯ

5

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด

1.นางสาวนงลักษณ์  บุญตามทัน

2.นางสาวจันทนิภา  สิรินะหาร

3.นางสาวอรอุมา  มากแก้ว

ปวส.2

คอมพิวเตอร์

6

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

1.นางสาวนัฐมล  ภู่ระหงษ์

2.นายวรยศ  ชินรัต

3.นางสาวปราณี  ร่าหมาน

4.นางสาวประดับดาว  ก่องนอก

ปวส.2

คอมพิวเตอร์

7

บริษัท  บ้านสวยกรุ๊ป จำกัด

1.นางสาวคณนาถ  ห้วยจันทร์หอม

2.นางสาวปรียาภัทร  อุตรภาส

3.นางสาวสุดาทิพย์   ภักดีอักษร

4.นางสาวลักขณา  วิเศษโส

ปวส.2

คอมพิวเตอร์

8

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)

1.นางสาวถกลรัตน์  ถี่ถ้วน

2.นางสาวปิยรัตน์ ลาดบูลย์

ปวส.2

คอมพิวเตอร์

9

หจก. สามัญนิติบุคคล

นางสาวจันทนา  ชุมลาภ

ปวส.2

คอมพิวเตอร์

10

บริษัท ชัยชนะปาล์มออย จำกัด

นายติณณภพ  บุญทอง

ปวส.2คอมพิวเตอร์

11

บริษัท สุวรรณลักษณ์อักษร จำกัด

นางสาวรัฎฐิกา  ยาสิทธิ์

ปวส.2คอมพิวเตอร์

 

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ – ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ – สกุล

นักเรียน/นักศึกษา

ระดับชั้น

12.

ร้านเอกโฟโต้ (เอกวิวาร์)

นางสาวน้ำทิพย์ จำปาสร้อย

ปวส.2คอมพิวเตอร์

13.

ร้านทวีพรกราฟฟิกก้าว  99

1.นางสาวภัทธิญา สุตระ

2.นางสาวภิญญดา  สุตระ

ปวส.2คอมพิวเตอร์

14.

ร้านฟิวชั่น สาขาไชยา

นางสาวมณฑิรา ศรียาภัย

ปวส.2คอมพิวเตอร์

15.

ร้านอักษรสยามการพิมพ์

1.นางสาวเรืองศรี  เรืองเวช

2.นางสาวจันทร์ติมา  ชูคง

ปวส.2คอมพิวเตอร์

16

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี

ผู้จำหน่ายโตโยตา จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี

1.นายอมรเทพ  ปัญญาอภิวงศ์

2.นายสุรัช  วัชรวิทูร

3.นายสิทฺธิพรชัย  แหยมประเสริฐ

ปวส.2ชย๑

17

ผู้จัดการ บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด

สาขา กม.5

1.นายกิตติธัช  เสมรอด

2.นายนฤพนธ์  ดิษฐอาย

3.นายรณพร  ลอยใหม่

4.นายอัคคพล  ทองสงค์

5.นายวรวิทย์  อัมพปานิด

ปวส.2ชย1

18

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

1.นายจารุวัฒน์  รัตนแสงจำรัส

2.นายสุรศักดิ์  บุตรพรหม

3.นายสิทธิโชค   จันทร์ประดิษฐ์

ปวส.2ชย1

19

ผู้จัดการ หจก.ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

1.นายคงกฤช  ทับกล่ำ

2.นายทศพร  พัลวัน

3.นายนำชัย  ประชุมชนะ

4.นายวัชรพงศ์  บุญสุวรรณ

ปวส.2ชย1

20

ผู้จัดการ บริษัท เจเอสเอ็น ออโต้ จำกัด

1.นายวิชิตชัย  เดิมโรย

2.นายชวพล  สงสมอ

3.นายฉัตรเทพ  ใหม่ซ้อน

4.นายวงศกร  มีบุญเกิด

ปวส.2ชย1

21

ผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

1.นายธีรไนย  จันทร์แก้ว

2.นายวีระพงษ์  วังบุญ

ปวส.2ชย1

22

ผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ ออโตโมบิล จำกัด

นายภาณุพงศ์  ปิ่นแก้ว

ปวส.2ชย1

23

ผู้จัดการ  บริษัท อีซูซุสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด

1.นายกอบชัย  นาสูงเนิน

2.นายสมชัย  สังข์สิงห์

3.นายธวัชชัย  หลีนก

ปวส.2ชย2

 

ลำดับ

ที่

ชื่อ – ที่อยู่

สถานประกอบการ

ชื่อ – สกุล

นักเรียน/นักศึกษา

ระดับชั้น

24.

ผู้จัดการ บริษัท ประจักษ์บอดี้ช๊อป จำกัด

1.นายเกรียงศักดิ์  ปาลโมกข์

2.นายวัฒนา  มูสิกะ

3.นายวันชัย  หมัดหมีม

ปวส.2ชย2

25

ผู้จัดการ บริษัท สยามนิสสัน สุราษฎร์ธานี จำกัด

1.นายศุภชัย  บัวใหญ่

2.นายอัครกฤษณ์  ทองคำยาน

3.นายภาณุพงศ์  พรหมวิเศษ

ปวส.2ชย2

26

ผู้จัดการ อู่ ช.กลการ

1.นายกมลภพ  ทองแพ 
2.นายสุวัฒน์  ห้วยสน

ปวส.2ชย2

27

ผู้จัดการ อู่เทพเซอร์วิส

1.นายรัชพล  ดอนพจน์

2.นายเกรียงศักดิ์  ชัยอินทร์

ปวส.2ชย2

28

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาท่าทอง

1.นายพลากร  แท่นนิล

2.นายสุรศักดิ์  ขุนพรหม

ปวส.2ชย2

29.

ผู้จัดการ บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

1.นายจรูญศักดิ์  สังฉิม

2.นายสมคิด  ส่งช่วย

ปวส.2ชย2

30

ผู้จัดการ ร้านนาโนแอร์

นายปรีชา  ภรามร

ปวส.2ไฟฟ้า

32

ผู้จัดการ ร้านละแมวิศวกรรม

1.นายธนภูมิ  โททอง

2.นายพุฒิพงค์  กล้ามาก

ปวส.2ไฟฟ้า

33

ผู้จัดการ ร้านศักดิ์การไฟฟ้า

1.นาอภิสิทธิ์  ประชุมวัน

ปวส.2ไฟฟ้า

34

ผู้จัดการ ร้านตั้งเฮงเส็งการไฟฟ้า

1.นายนัทธพงศ์  ตรีบริษัท

ปวส.2ไฟฟ้า

35

ผู้จัดการ บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด

1.นายศราวุฒิ   คชรัตน์

2.นายศุภณัฐ  นิยมเดชา

3.นายประสิทธิ์  สินภาษา

ปวส.2ไฟฟ้า

36

ผู้จัดการ บริษัท ไดนามิกส์อิเล็กทริก จำกัด

1.นายณัฐวุฒิ   พงศ์พันธ์

ปวส.2ไฟฟ้า

37

ผู้จัดการ ร้านไชยาแอร์ เซอร์วิส

1.นายนัฐทพงค์  เสวกฉิม

2.นายเลอศักดิ์  เทพหมวด

ปวส.2ไฟฟ้า

38

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดไชยา

1.นายอรรถพล  ดวงแก้ว

ปวส.2ไฟฟ้า

39

ผู้จัดการ บริษัท พวงเพชรการไฟฟ้า

55-57 ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

นายมูฮำหมัด   หมันหลิน

ปวส.2ไฟฟ้า

40

ผู้จัดการ ร้านอภิชาติการไฟฟ้า

นายณัฐพง  ทองสร้าง

ปวส.2ไฟฟ้า


 

 ทำเนียบสถานประกอบการ
 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2559

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ – สกุลนักศึกษา

ระดับชั้น

1

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

1.นางสาวพัชรินทร์  ทับควรชุม

2.นางสาวศุภกานต์  บัวขยาย

3.นางสาวจุไรรัตน์  ชูศิริ

4.นางสาวอาภาพัชร  บัวเสน

ปวส.1 การตลาด

2

บริษัท ชัวร์เท็กซ์  จำกัด

นางสาวสารินี  คงติ๊ด           

ปวส.1 การตลาด

3

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาดีเวลลอปามินท์ จก

1.นางสาวอัจจิมา  ศิวายพราหมณ์

ปวส.1 การตลาด

4

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด

สาขาสุราษฎร์ธานี

นางสาวศยามล  อินทร์หนองทะ

ปวส.1 การตลาด

5

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด สาขา กม.5

1.นายสรศักดิ์  สอดสุข

2.นายบุญญฤทธิ์  สุขเจริญ

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

6

บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

1.นายนัฐพล  นาคขาว

2.นายนันทวัฒน์  สุวรรณ

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

7

บริษัท วอลโว่ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จก.

1.นายอรรถพล  แก้วกิว

2.นายประเสริฐศักดิ์  ทองสุวรรณ

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

8

หจก.ทรงพรเจริญการเกษตรและจักรกล

1.นายสราวุธ  คงกลิ่น

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

9

บริษัท สยามนิสสันสุราษฎร์ธานี จำกัด

1.นายกฤษฎา  เด็กหลี

2.นายศสิพงษ์  ศักดา

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

10

บริษัท เจเอสเอ็น ออโต้ จำกัด

1.นายคณาพงษ์  ศรีคล้ำ

2.นายอภิวัฒน์   คล้ายอดม

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

11

หจก.ไชยายานยนต์

1.นายอุดมศักดิ์  ขุนจันทร์

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

 

 

 

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ – สกุลนักศึกษา

ระดับชั้น

12

บริษัท อีซูซุสุราษฎร์ธานี จำกัด สาขาบ้านดอน

นายเชาวณัฐ  กัณหา

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

13

บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี

ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด สาขาไชยา

1.นายรัตนชัย  สิทธิเดช

2.นายณัฐภัทร  ธิปัตย์

ปวส.1

เทคนิคยานยนต์

14

บริษัท โตโยต้าตาปี จำกัด

1.นายธีรนัย  แก้วทอง

2.นายนัฐชัย  พ่วนอุ๋ย

3.นายธนิศร์  หนูเกตุ

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

15

บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จำกัด

สาขาท่าทอง

1.นายจักรนรินทร์  เมฆอนันต์

2.นายวรากร  ทองคำ

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

16

บริษัท ประจักษ์บอดี้ช็อป จำกัด

1.นายนัฎพงศ์  ศิวายพราหมณ์

2.นายหัสนัย  สันหลี

3.นายธีรศักดิ์  เด็กหลี

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

17

อู่เทพเซอร์วิส

1.นายอธิศักดิ์  จันทร์เกลี้ยง

2.นายธวัชชัย  กลับพันธ์

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

18

บริษัท สยามนิสสันสุราษฎร์ธานี จำกัด

1.นายอานนท์  สร้อยอากาศ

2.นายจิรายุ  นาคทองคง

3.นายทินภัทร  นิลเอี่ยม

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

19

ศูนย์บริการสีและตัวถัง ช.ชลการ

สาขา กม.5

1.นายนัฐวุฒิ  ผ่านสาคร

2.นายจิราเมธ  คงมา

3.นายธีระยุทธิ์  ถาวร

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

20

บริษัท อีซูซูสุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด

1.นายบุญฤทธิ์  สังข์สิงห์

2.นายศราวุฒิ   วิชิตบุตร

3.นายชิษณุพงศื  ชูศรี

ปวส.1

ตัวถังและสีฯ

21

บริษัท แมคไลท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

1.นายวิวัฒน์  ทิดทิม

2.นายอนุชัย  ไมอินทร์

ปวส.1ไฟฟ้ากำลัง

22

บริษัท ไดนามิกส์ อิเลคทริก จำกัด

1.นายอนุวัต  คงเกษตร

2.นายณัฐนนท์  เครือแก้ว

3.นายพัฒนะ  สามงามพุ่ม

4.นายธีรุวฒิ   นุชมาก

ปวส.1ไฟฟ้ากำลัง

23

ร้านพีรดนย์ แอนด์เซอร์วิส

1.นายณัฐิวุฒิ  ครุฑซ้อน

2.นายรุ่งโรจน์  พาญเมือง

ปวส.1ไฟฟ้ากำลัง

  

 

ลำดับ

ที่

สถานประกอบการ

ชื่อ – สกุลนักศึกษา

ระดับชั้น

24

บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด

นายประเสริฐ  ทองสง่า

ปวส.1ไฟฟ้ากำลัง

25

บริษัท นิวไบโอดีเซล จำกัด

1.นายสันทัสน์  เมืองประเทศ

2.นายกฤษฎา  แก้วขาว

3.นายปฐมชัย  แซ่ภู่

ปวส.1ไฟฟ้ากำลัง

26

บริษัท ท่าฉาง สวนปาล์มน้ำมัน อุตสาหกรรม จก

1.นายธนโชติ  สังข์ทอง

2.นายนราวิชญ์  เพชรรัตน์

3.นายขจรเกียรติ   วิมล

4.นายปรมินทร์  ปิยะวงศ์

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

27

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าฉาง

1.นายอาทิตย์  เนียมมีศรี

2.นายภาคภูมิ  ประชุมชนะ

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

28

ร้านเคพีพี อิเล็คทริค

1.นายอนุรัตน์  บุตย์มุสิก

2.นายจตุพล  นิลน้อย

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

29

ร้านนิวอิเลคทริค

1.นายชาญชัย  แสงอุ่น

2.นายนนทพัทร์  สุวรรณรักษ์

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

30

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอท่าชนะ

1.นายธีระวุฒิ   กาญจนเกตุ

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

31

บริษัท อมรอิควิปเม้นท์ จำกัด

1.นายราชันย์  ศรีนวลขาว

2.นายธีระศักดิ์  ครุฑกาศ

3.นายสันติศักดิ์  เทพชื่น

4.นายอดิศักดิ์  แซ่ลิ้ม

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

32

ร้าน  สุวภัทร์แอร์แอนทรัพพลาย

1.นายโอรส  พุ่มเพชร

2.นายกิตติศักดิ์  เพชรสุทธิ์

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

33

ร้านตั้งเฮงเส็งการไฟฟ้า

1.นายปิยะณัฐ  ทดแทน

2.นายอมรศิลป์  นงพยัค

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

34

หจก.ศุภณัฐ  เทคนิคอล

1.นายอภิชาติ  ปรากฏรัตน์

2.นายภานุพงค์  สิงขรัตน์

3.นายสุทธินันท์  ชูปาน

4.นายถนัดกิต  ลิ้มสวัสดิ์

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

35

บริษัท กรีน กลอรี่ จำกัด

1.นายพรเทพ  บุญพิทักษ์

2.นายพงศธร   บุญพิทักษ์

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

  

ลำดับ

ที่

ชื่อสถานประกอบการ

ชื่อ – สกุล นักศึกษา

ระดับชั้น

36

หจก.สุราษฎร์แอร์ เซ็นเตอร์

1.นายธเนศร์  มะพร้าวเล็ก

2.นายอดิศักดิ์  ปานโรย

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

37

หจก.ศรีสมทรัพย์

นายยศกร  จันทร์มัย

ปวส.1

ไฟฟ้ากำลัง

38

บริษัท บอสคอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส

1.นายกรณ์  รักษ์ชูชีพ

ปวส.1

คอมพิวเตอร์

39

ร้าน สไปซ์คอม

1.นายกิ่งชัย  จิ๋วสุวรรณ

2.นายธนภัทร  จันทร์เลื่อน

3.นายวุฒิชัย   กระจ่างแจ้ว

4.นายพัชรพล  รสสุคนธ์

ปวส.1

คอมพิวเตอร์

40

บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี)  จำกัด

1.นางสาวนนทิยา แก้วกาฬสินธุ

ปวส.1

คอมพิวเตอร์

41

บริษัท ทรี พลัส อิ้งค์ จำกัด

1.นางสาวดุษฎีพร  เด็กหลี

2.นางสาวธนัญญา   วรรณวิริยะ

3.นางสาวจันจิรา  มั่นคง

4.นางสาวกนกพร  มากยิ้ม

5.นางสาวปัทมวรรณ  โพธิ์ทอง

6.นายณัฐพงษ์   สุบรรณรัตน์

ปวส.1

คอมพิวเตอร์

42

บริษัท สุวรรณอักษร จำกัด

1.นางสาวทิพาพร  คล้ายอุดม

2.นางสาวสาวิตรี   สุขศิริ

3.นางสาวจันทร์ฤดี  ศรีชะวะ

ปวส.1

คอมพิวเตอร์

43

บริษัท ร้อยเกาะแอดเวนเจอร์ จำกัด

1.นายธนพงษ์  จันทร์ผ่อง

2.นายเศฎฐวุฒิ   ฟักทอง

3.นายอิทธิพล   เพ็ชร์สุทธิ์

ปวส.1

คอมพิวเตอร์