รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 (ปวช.1) 

ชั้น/สาขาวิชา

ห้อง 1

ห้อง 2

นักศึกษา ปี 4,5

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ระดับ ปวช. 1

ช่างยนต์

43

-

43

43

2

45

-

-

-

86

2

88

ช่างไฟฟ้า

40

-

40

-

-

-

-

-

-

40

-

40

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

28

8

36

-

-

-

-

-

-

28

8

36

ช่างก่อสร้าง

33

9

42

-

-

-

-

-

-

33

9

42

การบัญชี

1

38

39

-

-

-

-

-

-

1

38

39

การตลาด

1

19

20

-

-

-

-

-

-

1

19

20

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

12

27

39

-

-

-

-

-

-

12

27

39

การท่องเที่ยว

2

13

15

-

-

-

-

-

-

2

13

15

รวม

160

114

274

43

2

45

-

-

-

203

116

319

รวม 9 ห้อง

 

รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 (ปวช.2)

ชั้น/สาขาวิชา

ห้อง 1

ห้อง 2

นักศึกษา ปี 4,5

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ระดับ ปวช. 2

ช่างยนต์

36

-

36

34

-

34

-

-

-

70

-

70

ช่างไฟฟ้า

30

-

30

-

-

-

-

-

-

30

-

30

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

17

1

18

-

-

-

-

-

-

17

1

18

ช่างก่อสร้าง

21

3

24

-

-

-

-

-

-

21

3

24

การบัญชี

-

28

28

-

27

27

-

-

-

-

55

55

การตลาด

-

37

37

-

-

-

-

-

-

-

37

37

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3

32

35

-

-

-

-

-

-

3

32

35

การท่องเที่ยว

1

15

16

-

-

-

-

-

-

1

15

16

รวม

108

116

224

34

27

61

-

-

-

142

143

285

รวม10 ห้อง

 

รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)

ชั้น/สาขาวิชา

ห้อง 1

ห้อง 2

นักศึกษา ปี 4,5

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ระดับ ปวช. 3

ช่างยนต์

32

-

32

29

-

29

14

-

14

75

-

75

ช่างไฟฟ้า

31

1

32

-

-

-

6

-

6

37

1

38

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

21

4

25

-

-

-

-

2

2

21

6

27

ช่างก่อสร้าง

18

4

22

-

-

-

6

-

6

24

4

28

การบัญชี

-

25

25

1

21

22

-

6

6

1

52

53

การตลาด

3

29

32

-

-

-

-

5

5

3

34

37

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

6

24

30

-

-

-

2

1

3

8

25

33

รวม

111

87

198

30

21

51

28

14

42

169

122

291

รวม 9 ห้อง

 

รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 (ปวส.1)

ชั้น/สาขาวิชา

ห้อง 1

ห้อง 2

นักศึกษา ปี 4,5

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ระดับ ปวส.1

ช่างยนต์

17

-

17

14

-

14

-

-

-

31

-

31

ทวิภาคี

ช่างไฟฟ้า

40

-

40

-

-

-

-

-

-

40

-

40

ทวิภาคี

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

6

1

7

-

-

-

-

-

-

6

1

7

ทวิภาคี

การบัญชี

-

11

11

-

-

-

-

-

-

-

11

11

การตลาด

-

15

15

-

-

-

-

-

-

-

15

15

ทวิภาคี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

10

16

26

-

-

-

-

-

-

10

16

26

ทวิภาคี

รวม

73

43

116

14

-

14

-

-

-

87

43

130

รวม 7 ห้อง

 

รายงานจำนวนนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 (ปวส.2) 

ชั้น/สาขาวิชา

ห้อง 1

ห้อง 2

นักศึกษา ปี 4,5

รวม

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ระดับ ปวส.2

ช่างยนต์

15

-

15

18

-

18

5

-

5

38

-

38

ทวิภาคี

ช่างไฟฟ้า

39

-

39

-

-

-

9

-

9

48

-

48

ทวิภาคี

ช่างก่อสร้าง

7

-

7

-

-

-

-

-

-

7

-

7

ทวิภาคี

การบัญชี

-

21

21

-

-

-

-

-

-

-

21

21

การตลาด

1

12

13

-

-

-

-

-

-

1

12

13

ทวิภาคี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

8

9

17

-

-

-

-

3

3

8

12

20

ทวิภาคี

รวม

70

42

112

18

-

18

14

3

17

102

45

147

รวม 7 ห้อง