business 1
ครู  ประจำแผนกวิชาการบัญชี

piagji  นางเพียงใจ  ทองสาลี
คร คศ.2
jaruwan นางจารุวรรณ์  มีธรรม  
ครู คศ.2
prontip นางพรทิพย์  รอดรักษา
พนักงานราชการ (ครู
)

yantawan นางเย็นตะวัน  แสงวิเศษ  
พนักงานราชการ (ครู)

kadsara นางสาวเกศรา คงเจริญ
พนักงานราชการ(ครู)