นายศุภวิทย์  สุขพร
ครูพิเศษสอนแผนกช่างยนต์
03 Sanwat Thongkeaw
นายสรรวัชญ์  ทองแก้ว
ครูพิเศษสอนแผนกช่างไฟฟ้า
04 Bhinyo Titrakool
นายภิญโญ  ทิตระกูล
ครูพิเศษสอนแผนกช่างไฟฟ้า
 
นายอภิรักษ์  รำเพย
ครูพิเศษสอนแผนกช่างไฟฟ้า
 
นายสรศักดิ์  ทองเฝือ
ครูพิเศษสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
07 Tassanee Jiewsuwan
นางสาวทัศนีย์  จิ๋วสุวรรณ
ครูพิเศษสอนแผนกช่างก่อสร้าง
08 Tippawan Peaksawad
นางสาวทิพวัลย์  เผือกสวัสดิ์
ครูพิเศษสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
05 Supattra Putsri 
นางสาวสุพัตรา  พุฒศรี
ครูพิเศษสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 07 Pranee Raman
นางสาวปราณี  ร่าหมาน
ครูพิเศษสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10 Warangkana Yangkere
นางสาววรางคณา  ยังคีรี
ครูพิเศษสอนแผนกการท่องเที่ยว
11 Anupan Peaksawad
นายอนุพันธ์  เผือกสวัสดิ์
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
12 Duangporn Panjarean
นางสาวดวงพร ปานเจริญ
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
13 Montira Phomkli
 นางสาวมณฑิรา  ผอมคลี่
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
 
นายสุกฤษณ  ไกรเทพ
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
 
นางสาวจรรยาทิพย์  บุญมาก
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ