ครูพิเศษสอน

01 Werayut Ruttikul
 นายวีระยุทธ  ฤทธิกุล
ครูพิเศษสอนแผนกช่างยนต์
02 Nantawut Neammesri
นายนันทวุฒิ  เนียมมีศรี
ครูพิเศษสอนแผนกช่างยนต์
03 Sanwat Thongkeaw
นายสรรวัชญ์  ทองแก้ว
ครูพิเศษสอนแผนกช่างไฟฟ้า
04 Bhinyo Titrakool
นายภิญโญ  ทิตระกูล
ครูพิเศษสอนแผนกช่างไฟฟ้า
06 Suchada Kongsuk
นางสาวสุชาดา  คงสุข
ครูพิเศษสอนแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
07 Tassanee Jiewsuwan
นางสาวทัศนีย์  จิ๋วสุวรรณ
ครูพิเศษสอนแผนกช่างก่อสร้าง
08 Tippawan Peaksawad
นางสาวทิพวัลย์ เผือกสวัสดิ์
ครูพิเศษสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
09 Worasit Kongprasert
นายวรสิทธิ์   คงประเสริฐ
ครูพิเศษสอนแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 10 Warangkana Yangkere
นางสาววรางคณา  ยังคีรี
ครูพิเศษสอนแผนกการท่องเที่ยว
11 Anupan Peaksawad
นายอนุพันธ์  เผือกสวัสดิ์
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
12 Duangporn Panjarean
นางสาวดวงพร ปานเจริญ
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
13 Montira Phomkli
 นางสาวมณฑิรา  ผอมคลี่
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ
14 Jinnatthe Thongsrithong
นายจิณณ์ณัฏฐี  ทองสีทอง
ครูพิเศษสอนแผนกวิชาสามัญ