-การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน วันที่ 2 มีนาคม 2561

-ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการส่วนหน้าโรงแรม วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวสมุย จำนวน 1 ชุด วันที่ 23 มกราคม 2561

-ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกนิวเมติกส์ขึ้นพื้นฐานฯ วันที่ 10 มกราคม 2561

 

prontip  นางพรทิพย์ รอดรักษา
ตำแหน่ง  พนักงานราชการ (ครู)
ทำหน้าที่ หัวหน้างานพัสดุ 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
         (1) จัดวางระบบและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดหา การซื้อ การจ้าง การควบคุม การเก็บรักษา และการเบิกจ่ายพัสดุและการจำหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบ
        (2) จัดทำทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภทของสถานศึกษา
        (3) จัดวางระบบและควบคุมการใช้ยานพาหนะ การเบิกจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง การบำรุงรักษาและการพัสดุ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยานพาหนะของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ        
        (4) ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามประเภทเงิน ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปี
        (5) ควบคุมดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
        (6) ให้คำแนะนำ ชี้แจง และอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับงานในหน้าที่
        (7) เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ไว้เพื่อการตรวจสอบและดำเนินการทำลายเอกสารตามระเบียบ
        (8) ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
        (9) จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
        (10) ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
        (11) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย