14 08 2562 ดร.สุภัทร  จำปาทอง
เลขาธิการสภาการศึกษา
ดร.ชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์
ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
และคณะ
เข้าตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการ
งานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพไชยา
วันที่ 14 สิงหาคม 2562
3 08 2562 การแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา
และประชาชน
อำเภอไชยา ประจำปี 2562
วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2562
ณ สนามกีฬากลางอำเภอไชยา
(วิทยาลัยการอาชีพไชยา)
31 07 2562 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัญจร เวทีการสร้างการรับรู้
และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
15 07 2562 พิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สะพานเชื่อมโยง
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับการจัดการอาชีวศึกษา
วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี
19 07 2562 การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา
ครั้งที่ 29 ระดับภาคใต้
ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2562
ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
จังหวัดตรัง
28 11 61

 ผู้บริหาร คณะครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์
เจริญภาวนา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ รัชกาลที่ 9
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561

7 11 61 พิธีทำบุญตักบาตร
และฟังบรรยายธรรม
ปีการศึกษา 2561
วันที่ 7 พฤศจิกายน
ณ หอประชุม
วิทยาลัยการอาชีพไชยา 
f 16 10 61

นายวิชิต วิเชียร
และรองผู้อำนวยการฯ
แสดงความยินดีกับ
นายประเสริฐ  ทองสาลี
และนางประกาย  ใสสะอาด

F 5 10 10 61 โครงการศึกษาดูงาน
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 5 - 10 ตุลาคม 2561
ณ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20