R fess60 P

  

6 7 61 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ
และการประกวดแผนธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2561
วันที่  6 กรกฎาคม 2561
และวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
13 7 61 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเขียนแผนธุรกิจ
การประกวดแผนธุรกิจ
ปีงบประมาณ 2561
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
และวันที่ 13 กรกฎาคม 2561
22 06 61 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียน
ให้มีความพร้อมในการเป็นผู้ประกอบการ
ประจำปี 2561
วันที่ 22 มิถุนายน 2561
ณ วิทยาลัยการอาชีพไชยา
อ.ไชยา จ.สุราาฎร์ธานี
paperprint go  ร้านเปเปอร์ปริ้น 
 et clip go ร้าน Electronic Clip 
 q1  ร้าน IT Shop
r stu

 นางสาวชาลินี แบนเพชร

นางสาวสุดา เพชรที่วัง

นายณัฐพล ศรีสกุลเมฆี